Villkor Premium

Avtalevilkår for Premium abonnement på Media Monitor

1. Generelt.
Produktet som leveres benevnes «Premium abonnement på Media Monitor», og leveres av Branschkoll Sverige AB (Org.nr. Sverige 556878-1925). Ved å bestille dette abonnementet godtas vilkårene i dette dokumentet. Avtalen gjelder i 12 måneder fra startdatoen som angis på fakturaen.

2. Tjenesten.
Produktet Premium er en kombinert nyhets- og overvåkingstjeneste som skal forsyne beslutningstakere og profesjonelle kunder i den grafiske bransjen og beslektede bransjer med relevant faglig og forretningsmessig informasjon. Tjenesten består i informasjonen som gis på nettsidene (krever innlogging) og i nyhetsbrevet som kommer hver uke unntatt i ferieperioder.

3. Pris.
Et årsabonnement har en grunnpris på kr. 6.800,-  eks. mva. Abonnementet gjelder for bedrifter/organisasjoner med opptil 20 brukere. Bedrifter som skal ha mer enn 20 brukere betaler kr. 9.000,-, eller etter avtale. For bedrifter med lavere årsomsetning enn 10 millioner NOK er det reduserte priser i et trappet system.

4. Tilgjengelighet og bruk av innholdet. Kundens ansvar.
Informasjonen er beskyttet av et passord til nettsiden, og kunden bruker et personlig brukernavn og passord som kombinert gir tilgang. Passordet er personlig og må ikke videreformidles. Hvis en bruker får mistanke om at et passord har fått spredning til ikke-abonnenter, plikter vedkommende å kontakte Media Monitor slik at et nytt passord kan utstedes.
Informasjonen som leveres innunder tjenesten kan distribueres fritt til ansatte personer i bedriften. All annen distribusjon skal forhåndsgodkjennes av Media Monitor gjennom en skriftlig henvendelse.

Kunden er ansvarlig for at det ikke skjer ulovlig distribusjon av innholdet.

MediaMonitor benytter underleverandører for å kunne gjøre tjenestene tilgjengelige gjennom e-post og internett. Media Monitor garanterer tilgang til tjenestene i henhold til de vilkår som regulerer avtalene mellom Media Monitor og leverandørene.

5. Lagring av data og personopplysninger.
Kunden og brukerne aksepterer at Media Monitor lagrer og analyserer statistikk over bruken i den hensikt å forbedre tjenesten, samt avdekke eventuelt ulovlig bruk. Kundedata blir under ingen omstendigheter distribuert til andre, eller benyttet til andre formål.

6. Support.
Media Monitor tilbyr gratis support på tekniske sider ved tjenesten, på e-post.

7. Ansvarsbegrensing.
Informasjonen som gis av Media Monitor er ment å være et arbeidsverktøy, og er så oppdatert som mulig ut fra våre ressurser, men foregir seg ikke å være uttømmende. Media Monitor tar ansvar kun for skader som Media Monitor eller dets underleverandører forårsaker, som er grunnet grov uaktsomhet. Media Monitor sitt skadeansvar er begrenset til et dokumentert direktetap som tilsvarer høyst 50 % av årsabonnementsprisen i den gjeldende avtaleperioden. Erstatningsansvar påtas ikke for tap innen næringsvirksomhet, eller indirekte skade, så som redusert produksjon eller omsetning for kunden eller tredjepart.

8. Oppsigelse av tjenesten.
Kunden kan si opp sitt abonnement i avtaleperioden hvis ikke leveransen skjer som avtalt. MediaMonitor har rett til å si opp avtalen hvis MediaMonitor beslutter å avslutte tjenesten. Om oppsigelse skjer av disse eller andre årsaker, betales ikke penger tilbake til kunden. Ved avtaleperiodens utløp faktureres ut for et nytt avtaleår. Kunden kan si opp avtalen innen fakturaforfall.  Hvis ikke så skjer gjelder et nytt årsabonnement som må betales.

9. Endring av avtalevilkår.
Media Monitor har rett til å vedta endringer av disse vilkår eller overlate avtalen i sin helhet til annen part, med ikrafttredelse 30 dager etter publisering. Endringer av avtalevilkår annonseres skriftlig via e-post til kunden.

Disse vilkår gjelder fra 01.01.2018.